Verschil tussen contractuele en wettelijke aansprakelijkheid

Met aansprakelijkheid bedoelen we: een persoon wordt gehouden aan een verbintenis te voldoen. Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht heeft als doel om geleden schade te herstellen of te compenseren. Dit recht heeft ook een preventieve gedragscorrigerende werking. Overigens heeft het aansprakelijkheidsrecht ook nog een derde doel: genoegdoening. Wanneer iemand schade heeft geleden kan deze persoon genoegdoening halen uit het feit dat erkend wordt dat hij of zij schade heeft geleden.

In het beginsel draagt ieder zijn of haar eigen schade. Er moeten goede redenen zijn om van dit beginsel af te wijken. Het aansprakelijkheidsrecht stelt vast wanneer iemand aansprakelijk is voor de geleden schade van een ander. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen contractuele en wettelijke aansprakelijkheid. Wat precies het verschil tussen deze vormen is, lees je in dit artikel.

Contractuele aansprakelijkheid

Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid wanneer een overeenkomst niet nagekomen wordt. Je kunt iemand contractueel aansprakelijk stellen als een verplichting uit het contract niet volledig nagekomen wordt. Heb je goederen besteld bij een leverancier en levert deze de goederen te laat, onvolledig of in slechte staat aan? Dan heeft de leverancier zich niet aan de overeenkomst gehouden en heeft deze een zogenaamde wanprestatie geleverd. Wanneer er sprake is van een wanprestatie moet de schade vergoed worden, tenzij de tegenpartij zich kan beroepen op overmacht. 

Wettelijke aansprakelijkheid

Wanneer er schade wordt geleden, maar er geen overeenkomst is gesloten tussen de betrokken partijen. In deze gevallen worden de rechtsgronden in de wet omschreven als  verbintenissen uit de wet. We maken dan onderscheid tussen een onrechtmatige en rechtmatige daad. 

Het burgerlijk recht maakt nog een extra onderscheid tussen schuld en risico. Er is sprake van schuldaansprakelijkheid als aan deze drie voorwaarden voldaan wordt:

  • Als er onrechtmatig (in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht ten opzichte van personen en goederen van anderen) is gehandeld;
  • En als jij schuld hebt aan het plaatsvinden van het onrechtmatig handelen;
  • En als er sprake is van schade die het gevolg is van het jouw onrechtmatig handelen.

Bij risicoaansprakelijkheid heeft schuld geen invloed op de aansprakelijkheid. Wanneer een risico zich voltrekt is de aansprakelijkheid gegeven. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van verwijtbaar gedrag. Een werkgever kan dus aansprakelijk zijn voor een fout van zijn werknemer, zonder dat de werkgever iets verkeerd gedaan heeft.

Heb jij te maken met het aansprakelijkheidsrecht?

Word jij aansprakelijk gesteld voor geleden schade van anderen of wil jij iemand anders aansprakelijk stellen voor schade die jij hebt geleden? Dan kun je het beste een advocaat inschakelen om je bij te staan. Advocatenkantoor Phea heeft veel ervaring met zaken in het aansprakelijkheidsrecht en kan je bijstaan door je te adviseren over de te nemen vervolgstappen. In de meeste gevallen ben je gewoon verzekerd voor eventuele aansprakelijkheid. Wanneer een verzekeraar je claim weigert, kun je een advocaat inschakelen om je bij te staan in dit geschil met je verzekeraar.